Timeline

 

Hikaru Miyoshi

2021

Moriarty the Patriot

Yuukoku no Moriarty

Moriarty the Patriot (Manga)
Sammelband der Serie Moriarty the Patriot
2016

Moriarty the Patriot

Yuukoku no Moriarty

Moriarty the Patriot (Manga)
Band 1 der Serie Moriarty the Patriot
2012

Inspector Akane Tsunemori

Kanshikan Tsunemori Akane

Inspector Akane Tsunemori (Manga)
Band 6 der Serie Inspector Akane Tsunemori