Timeline

 

Aeria Games

2011

Shaiya: Relic of Mystra

Fantasy-MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) ohne monatlichen Kosten

Shaiya: Relic of Mystra (PC Games)