Filmographie als Schauspieler

 

Takuji Kawakubo

2005

Saikano

Saishu Heiki Kanojo

Saikano (DVD Filme)