Filmographie als Schauspieler

Kiu Wai Miu
 

Kiu Wai Miu

1985

Powerman 2

Xia ri fu xing

Powerman 2 (Blu-ray Filme) Powerman 2 (DVD Filme)